Tassi assenza/presenza

Ai sensi dell'art. 16, comma 3 del D.Lgs. n°33 del 2013.